รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล

วงเงินสูงสุด

1 ล้าน

ผ่อนสบาย

สูงสุด 36 เดือน

ไม่ยุ่งยาก

สมัครง่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์

ดอกเบี้ยโดนๆ

ลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นพนักงานประจำของหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการไว้กับบริษัท
2. มีอายุ 20 – 60 ปีและเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกินอายเกษียณที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
3. ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งให้บริษัทเพื่อชำระค่างวด

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน

หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
(อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement)

ของบัญชีเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น

หน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอน (บัญชีที่รับเงินเดือน)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด
CALL CENTER 02 120 6624
phone-handsetcheckmark-circle