เลือกประเภทย่อย :
สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์

วงเงินสูงสุด

10 ล้าน
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ผ่อนแบบบอลลูน

สูงสุด 5 ปี

ไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว

อาชีพอิสระก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

โปะได้ไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย

รายละเอียดสินเชื่อที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

5 ล้าน
สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ผ่อนแบบบอลลูน

สูงสุด 5 ปี

กู้ง่ายได้เงินไว

ที่ดินเปล่าก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สูงสุดที่ 15%

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
2. กรณีมีรายได้ประจำอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. กรณีเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระมีการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 25,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
5. มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
6. กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกันตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
7. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
2. กรณีมีรายได้ประจำอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. กรณีเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระมีการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
5. มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
6. กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกันตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
7. ผู้กู้ต้องถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันไม่น้อยกว่า 1ปี และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่มีภาระผูกพันใดๆ

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้

และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)

กรณีสมรสไม่จดทะเบียน

หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้

และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)

กรณีสมรสไม่จดทะเบียน

หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน

หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
(อายุไม่เกิน 3 เดือน)และสลิปโบนัส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement)

ของบัญชีเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารแสดงรายรับทาง
การเงินอื่น

เอกสารหลักทรัพย์

สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก

หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

เอกสารการเงิน

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน

หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
(อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement)

ของบัญชีเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารแสดงรายรับทาง
การเงินอื่น

หน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อ
รับเงินโอน (บัญชีที่รับเงินเดือน)

เอกสารหลักทรัพย์

สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก

หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด
CALL CENTER 02 120 6624
phone-handsetcheckmark-circle